logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Provoz tepla

Provozování kotelen a OPS stanic (objektových předávacích stanic)

Výroba, rozvod tepla a dodávky TÚV

 • zajištění spolehlivých a ekonomických dodávek tepla a teplé užitkové vody prostřednictvím
  • VÝMĚNIKOVÝCH STANIC
  • OBJEKTOVÝCH PŘEDÁVACÍCH STANIC Rekaz Energo
  • DOMOVNÍCH PLYNOVÝCH KOTELEN
 • zajištění komplexní obsluhy a regulace zdrojů tepla a TÚV
 • zajištění všech provozních stavů zdroje, údržba, revize a kontroly
 • zajištění servisu (vodo - topo - plyn - vzduchotechnika - odtah spalin aj.),
 • zajištění oprav a rekonstrukcí celých topných systémů budov
 • zajištění stavebně technické dokumentace (projektů) zdrojů tepla
 • zajištění provozu a údržby systémů řízení a regulace MaR
 • zajištění vzdálené komunikace zdrojů tepla s vizualizací s našim dispečinkem
 • evidence provozní dokumentace a podkladů pro účetnictví zdrojů tepla
 • zpracování kalkulace cen tepla a konečného vyúčtování nákladů na dodávku energií
 • zpracování investičních podkladů a plánů oprav k zajištění spolehlivých dodávek energií

Vlastníkům tepelných zdrojů nabízíme převzetí těchto zdrojů do správy (pronájmu) a dlouhodobé provozování dle příslušných právních předpisů a norem za výhodných cenových podmínek.

 

VÝHODY Z PRONÁJMU PLYNOVÉ KOTELNY

Od roku 2007 se společnost REKAZ s r.o. zabývá provozováním domovních plynových kotelen. Tyto jsou předány vlastníkem do pronájmu čímž se stáváme provozovatelem a odpovědnou právnickou osobou.

Kotelny se zařízením na plynná paliva jsou pracoviště, kterým je především z hlediska bezpečnosti, ochrany majetku, ochrany životů a zdraví osob nezbytné věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz. K tomu je nezbytné realizovat veškeré plnění právních, zákonných povinností, technických norem a pokynů výrobce. Jsme si vědomi, že obsluhu kotelny může dělat někdo v rámci SVJ (BD), ale pokud se tento postup zvolí, stává se provozovatelem kotelny vlastník – statutární orgán – představenstvo, který na sebe přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z provozu vyhrazeného technického zařízení a odpovědnosti za případnou vzniklou škodu.

 • REKAZ realitní kancelář s r.o. je zapsána u KS Ostrava s garancí pro SVJ a bytová družstva se základním kapitálem společnosti 3,1 mil. Kč.
 • Máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 50 mil. Kč
 • Vlastníme potřebnou koncesní listinu pro výrobu a rozvod tepelné energie.
 • Vlastníme licenci na rozvod tepla vydanou energetickým regulačním úřadem (ERÚ) „REKAZ Energo“.
 • Vlastníme certifikát ISO 9001 správa a údržba, výroba a dodávka tepla, každoročně auditorována certifikačním orgánem STAVCERT Praha STAVCERT Praha
 • Na základě výše popsaných vydaných oprávnění můžeme teplo vyrábět a prodávat se sníženou sazbou DPH 15%. Úspora 6% v DPH oproti provozování představenstvem BD výborem SVJ, které veškeré služby a surovinu (plyn) nakupuje v základní sazbě DPH 21%.
 • Provádíme každoročně nákup plynu se společným sdruženým odběrem všech provozovaných kotelen. Cena se odvíjí s celkovým odebraným množstvím m3 plynu.
 • Uzavřenou smlouvou o pronájmu zdroje jsme převzali veškerou právní odpovědnost provozovatele technického zařízení.
 • V rámci plnění povinnosti provozovatele jsou zajišťovány veškeré kontroly, revize, povinné servisní práce, protipožární opatření a odstraňování zjištěných vad.
 • Je prokazatelně určena odpovědná osoba za provoz, plynové kotelny a elektrického zařízení.
 • Je určena odpovědná osoba za provoz tlakových nádob dle ČSN 69 0012 včetně cyklického školení a potřebného oprávnění.
 • Tímto byla převzata i povinnost za vedení dokumentace pro kontrolní orgány bezpečnosti práce.
 • Provozujeme dispečink s denním sledováním analogových hodnot pronajatých kotelen pomocí sítě GSM s vyhodnocením, poruch pro zásahový výjezd.
 • Zpracováváme ročně předběžnou a výslednou kalkulaci ceny celoročních nákladů s přepočtem plynu, elektřiny a oprav na kalkulovanou cenu za tepelnou energii v GJ. Kalkulace je nezbytná pro rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové a nebytové jednotky.
 • Řešíme pracovně právní vztahy, mzdy pracovníků, mzdovou účetní, odvody soc. zdrav. pojištění, zákonné pojištění, PHM, vozidla, telekomunikační zařízení.
 • Máme k dispozici denně několik odborně způsobilých pracovníků pro střídání směn čímž je vytvořena pracovní zastupitelnost včetně zajištění dopravní obslužnosti provozovaných zdrojů.
 • Je zajištěna činnost účetní, úhrady záloh, fakturace, zasíláme podklady pro mimořádné faktury k 31.12.., roční náklady pro kalkulaci ceny, měsíční opisy měřidel, účetní uzávěrky, evidence spravovaného majetku.
 • Měření a regulace je zajištěno odborně způsobilými pracovníky s technickým vybavením k údržbě, servisu, zabezpečovacích a regulačních prvků, signalizace, snímání a přenosu dat GSM sítě (v případě, že je jím kotelna vybavena).
 • Vlastníme veškeré nezbytné přístrojové vybavení pro měření úniku plynu, oxidu uhelnatého a stavu el. zařízení pod napětím.
 • Odstraňujeme běžné provozní poruchy elektro, MaR, na rozvodech v rámci obsluhy plynové kotelny.

VÝSTAVBA VLASTNÍ PLYNOVÉ KOTELNY (odpojení od CZT)

Všichni majitelé bytů v bytových domech a členové výboru SVJ vědí, že nejdražší položkou, kterou platí v rámci dodávky služeb, je „teplo“ a „teplá voda“. A mnohdy se s tím nic nedělá, pokud ovšem neexistuje možnost výstavby vlastního zdroje tepla a dodávek TÚV.

Vypracování studie a ekonomické vyhodnocení provozu kotelny a v ní obsažená úspora slouží jako podklad pro budoucí záměr odpojení od CZT u současného dodavatele tepla a výstavbu vlastní úsporné domovní kotelny jako podklad pro stavební řízení. Novou kotelnu může mít téměř každý dům, který je připojen na CZT a je dovoleno odpojení od něj.

Levnější teplo a dodávku teplé vody můžete mít skutečně i bez navyšování celkové předpisu platby za byt „fondu oprav“ a to přerozdělením současné zálohy, které každý měsíc platí majitelé bytů na dodávku tepla a TÚV. Tyto vybrané peníze zůstávají v rámci úspory SVJ v domě a použijí se na krátkodobé navýšení příspěvku do FO do doby, než bude investice do kotelny vrácena. Poté může dojít k jejímu ponížení a úspory se již plně projeví u každého majitele bytu.

Odpojení od CZT a výstavba vlastní kotelny se počítá s návratností 4 až 5 let

O nové kotelně se vyplatí přemýšlet již při ceně dodávky tepla a ohřevu TÚV od teplárny (CZT) začínající na cca 500 Kč za GJ a více.

 

Harmonogram obslužné činnosti a údržby

Provozní údržba:

Tato údržba zahrnuje běžnou činnost pro zabezpečení plynulého provozu  dle předepsaných revizí a zkoušek daných platnou legislativou.

Rozsah provozní údržby:

 • opravy armatur, servo-ventilů, třícestných ventilů
 • nulování teploměrů, manometrů, tlakoměrů
 • odborné prohlídky kotelny
 • opravy na elektro zařízeních, měření a regulace MaR
 • revize zařízení
 • provádět údržbu danou provozními předpisy

Rozsah vizuální kontroly:

 • kontrola cirkulace ústředního topení a TÚV
 • kontrola nahřátí ústředního topení
 • kontrola topných křivek a kotlového termostatu
 • kontrola tlakových částí – manometry, teploměry
 • kontrola čerpadel k zajištění cirkulace
 • kontrola doplňování vody do topného systému a změkčovače vody
 • kontrola hlavního přívodu plynu uzávěru „BAB“
 • kontrola a opisy měřidel voda, teplo, plyn, elektro
 • kontrola „Stop“ tlačítka
 • kontrola tlakové expanzní nádrže
 • kontrola redukčního ventilu
 • kontrola dokumentace a písemností kotelny

Cílem této vizuální kontroly je zjištění stavu technologie zařízení, zjištění poruchy s následným provedením nejnutnějšího zákroku k zajištění provozu, eventuelně k minimalizaci škod při stálé součinnosti s dispečinkem.

 

Provozní zkoušky

Za účelem zjištění a ověření funkčnosti zabezpečovacích zařízení kotelny je nutno provádět předepsané zkoušky v daných lhůtách.

 

provoz tepla1 provoz tepla2

logo thumb

end page

icon document thumb

Hlášení závad

Formulář hlášení závad

Hlášení závad

Kurzy energií

Zemní plyn - graf ceny