logo top wt

správa a údržba nemovitosti


Právní poradna

Správce zajišťuje právní agendu se zaměřením na zajištění provozu a ochrany majetku svěřeného do správy.

Jedná se především o :

  • vypracování obchodních smluv a jejich posouzení z hlediska právního (pokud bude nutno typovou smlouvu na žádost zástupce ,,SVJ, BD“ měnit a přepracovávat, případně kontrolovat právníkem, bude za tuto službu účtována předem dohodnutá odměna)
  • zajištění právních stanovisek k povinnostem, které vyplývající z již uzavřených smluv
  • na žádost statutárního zástupce SVJ, BD správce kompletně zprostředkuje právní zastoupení k vymáhání dlužných částek od případných dlužníků nebo zastoupení SVJ (BD) v soudních sporech souvisejících s výkonem správy, včetně přípravy všech podkladů advokátní kanceláři k zajištění vymáhání a zastupování spravovaného majetku.
  • Správce zajistí vypracování a zaslání upomínky dlužníkům, kteří budou v prodlení s platbami za služby spojené s užíváním jednotky a stanovených příspěvků na výdaje spojené se správou domu, na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a nedoplatků vyplývajících z vyúčtování. Upomínky budou zasílány 1 x dlužníkovi a 1x předávány předsedovi nebo členu výboru SVJ, představenstvu BD. Mohou být předány také zmocněnému zástupci SVJ nebo BD.

Přejít na registraci termínu s právníkem

logo thumb

end page